Excel·lència en el retail – Model CEO retail

Apliquem a les empreses de retail el Model CEO de gestió basat en l’excel·lència, amb l’objectiu principal d’aconseguir una empresa econòmicament viable, socialment satisfactòria i ambientalment responsable. El treball en base als valors és fonamental.

En la majoria de les empreses del sector del retail, s’actua molt i es pensa poc, per la qual cosa es fa indispensable posar cap. A partir d’aquesta simple reflexió desenvolupem un Model CEO d’excel·lència en la gestió d’una empresa de retail (veure figura 2), partint de la premissa bàsica que l’excel·lència és una utopia, però necessària, en aquests temps tant canviants i enormement competitius.

Figura 2: Model CEO d’Excel·lència en el retail

En el projecte d’aplicació d’aquest model a una empresa de retail es comença treballant el “Cap”, amb el Pla estratègic que actua de guia, i tenint en compte que s’ha d’estar alerta escoltant,  a qui?:  als clients -el què necessiten i esperen-,a la societat -què poden aportar-, a la competència -què poden aprendre- i a les persones de l’empresa -què saben i poden aportar. Tot això és avaluat a fi de poder prendre decisions amb la màxima objectivitat, i és per aquest motiu que es dissenya un Quadre de Comandament, és a dir els indicadors que els han de permetre prendre decisions, no solament des de el punt de vista econòmic-financer, sinó també des de el punt de vista de clients, processos, coneixement i aprenentatge. Per altre part s’apliquen eines efectives per millorar la comunicació interna, i tot plegat ho realimenten constantment amb la intuïció estratègica i la innovació.

A partir d’haver treballat el “Cap”, es comença a actuar, amb les “Extremitats” . Però ja que estem en un caos continu, no hi ha millor forma d’actuar que fent-ho ordenadament (encara que sembli paradoxal), amb criteri i sistemàtica i és per això que aplica 3 eines:

 1. La gestió i millora dels processos, cercant la seva eficàcia, eficiència i adaptabilitat per aconseguir agilitat i adaptació als canvis.
 2. El treball en equip per gestionar i millorar els processos amb consens amb les persones.
 3. La Gestió de projectes, per tal de complir amb el cost, el temps i les especificacions dels mateixos.

L’objectiu final: aconseguir la satisfacció dels clients i la societat, tenint en compte la sostenibilitat, és a dir una empresa econòmicament viable, socialment satisfactòria i ambientalment responsable.

vídeo: Modelo de excelencia en el retail


Qualitat – Excel·lència i Transformació

Implantació del Model EFQM d’Excel·lència, Normes ISO 9001 i Gestió de la Qualitat Total.

Estem certificats (Nº Licencia EFQM: CEG/21/RDEX/1) per la prestació de serveis de formació i assessoria en base al Model EFQM d’Excel·lència.

Webinar: Implantació dels ODS en les organitzacions per la transformació

vídeo: Calidad conceptos básicos

vídeo: Calidad: la solución de problemas

vídeo: Mejora contínua

Implantació Model EFQM d’Excel·lència

Som avaluadors certificats internacionalment per la European Foundation for Quality Management (EFQM), per l’autoavaluació i implantació del Model d’excel·lència EFQM que te com objectiu estimular la qualitat i l’excel·lència en les organitzacions, tant dels seus productes com dels serveis. Aquest Model ajuda a la transformació de l’organització creant la seva pròpia cultura. El model esta basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Diferencia’t amb l’únic segell EFQM oficial reconegut internacionalment.

El Segell EFQM es l’única certificació internacional que reconeix la gestió excel·lent, innovadora i sostenible de les organitzacions, utilizant l’avaluació amb el Modelo EFQM.

El Club de Excelencia en la gestión atorga uns reconeixements en forma de segells que valora la implementació EFQM en una empresa segons la puntuació obtinguda.

 


ISO 9001  Sistema de gestió de la Qualitat

L’assessorem durant tot el procés de certificació.


Qualitat Total en els serveis

Apliquem un Model propi que persegueix:

Gestió de la Qualitat Total en els serveis

Apliquem un Model propi de la gestió de la qualitat total:

 • Com a objectiu principal:
  Dotar l’empresa d’una sòlida organització
 • Com a objectiu intermedi:
  La implantació d’un sistema de gestió de qualitat total a l’empresa.

Avantatges del model:

 • Major satisfacció de clients
 • Compromís amb la societat
 • Gestió més eficient
 • Adaptació ràpida als canvis
 • Persones implicades
 • Beneficis més alts

Metodologia de treball:

1. Diagnòstic

2. Sessions monogràfiques que pretenen explicar el Model

3. Implantació del Sistema de gestió de qualitat total seguint el Model dissenyat:

 • LIDERATGE
 • PROCESSOS
 • PERSONES

4. Auditoria final


Qualitat Total en el retail

Apliquem un Model propi de Gestió de la Qualitat Total en el retail.

Gestió de la Qualitat Total en el retail

Apliquem un Model propi de la gestió de la qualitat total en el retail:

 • Com a objectiu principal:
  Dotar l’empresa d’una sòlida organització
 • Com a objectiu intermedi:
  La implantació d’un sistema de gestió de qualitat total a l’empresa de retail.

Avantatges del model:

 • Major satisfacció de clients
 • Compromís amb la societat
 • Gestió més eficient
 • Adaptació ràpida als canvis
 • Persones implicades
 • Beneficis més alts

Metodologia de treball:

1. Diagnòstic

2. Sessions monogràfiques que pretenen explicar el Model

3. Implantació del Sistema de gestió de qualitat total seguint el Model dissenyat:

 • LIDERATGE
 • PROCESSOS
 • PERSONES

4. Auditoria final


Gestió i millora de processos

Qualsevol organització s’ha d’enfocar cap al client i en això la gestió per processos és clau.
Ajudem a identificar els processos de l’organització, dissenyar un mapa de processos i aplicar una millora contínua.

Per què millorar els processos. Article de Joaquim Deulofeu

vídeo: La mejora continua PDCA aplicada a los procesos

vídeo: Gestión por procesos – Business Proces Management

vídeo: Metodología de mejora de procesos (1/2)

vídeo: Metodología de mejora de procesos (2/2)


Gestió de projectes

Identifiquem processos i àrees de millora de l’organització que requereixin l’elaboració d’un projecte.
En base a una metodologia pròpia definim l’objectiu del projecte, la seva justificació, i els recursos necessaris. Així com el seguiment i fi del mateix.

vídeo: Dirección de proyectos


Comunicació interna

Treballem la comunicació interna a tot nivell, aplicant un sistema que aporta a l’organització la informació necessària, aconseguint comunicar les decisions a temps i els fins i objectius amb claredat.


Implicació de persones

Les persones de qualsevol organització constitueixen l’eix fonamental per a l’èxit de la mateixa. Apliquem metodologies que fan realitat la implicació de les persones de l’organització.


Estratègia organitzativa

Dotem a les organitzacions d’una guia de present i futur definint el seu posicionament, avantatges competitius i la identitat corporativa basada en la Missió, objectiu principal i raó de ser, una Visió, i uns Valors operatius.


Anàlisi de clima laboral

Eina fonamental per copsar l’opinió de les persones de l’organització i obtenir millores. Elaborem enquestes d’opinió i els informes corresponents, definint plans d’actuació, tot amb l’ajuda d’un programari propi.


Anàlisi de satisfacció del client

L’opinió del client és clau per a qualsevol presa de decisions.
Implantem processos per escoltar la veu del client avaluant les seves necessitats i expectatives i el seu nivell de satisfacció.


Lideratge

Aconsellem i assessorem als màxims responsables de l’organització cap a una direcció que tingui en compte a les persones.
Saber delegar, implicar, motivar, definir objectius, comunicar, planificar i gestionar el temps són aspectes claus per aconseguir un autèntic lideratge.


Treball en equip

Apliquem la metodologia Belbin, per obtenir un alt rendiment en els equips de treball.

vídeo: Trabajo en equipo y roles de Belbin